projecten

Ontwikkelen van een toekomstvisie voor de Jeugdzorg

(jeugdzorg)

Ruim voor de transitie jeugdzorg is samen met de branchevereniging gekeken naar wat de transitie jeugdzorg voor effect kan hebben op de wijze waarop het aanbod georganiseerd zal zijn. Daarbij is vooral naar bedrijfseconomische factoren gekeken. Deze studie en de wijze van presenteren ervan heeft aanzienlijk bijgedragen aan het zelfbeeld van de sector, onder meer doordat de studie – naar zeggen van bestuurders in de jeugdzorg – ook tot een vernieuwende visie en nieuwe oplossingen heeft geleid.

Verbeteren van de samenwerking

(jeugdzorg. geestelijke gezondheidszorg, lvb, onderwijs)

In opdracht van vier bestuurders is onderzocht welke factoren het succes van hun onderlinge samenwerking in multifocale zorgtrajecten bepalen en welke factoren de samenwerking in de weg staan. Op basis van de uitkomsten is een samenwerkingsoverkomst opgesteld en zijn operationele afspraken gemaakt over ieders rollen, taken en verantwoordelijkheden en het delen van informatie tussen professionals binnen de zorgtrajecten. Belangrijk resultaat was dat wederzijdse verwachtingen zijn geëxpliciteerd en vastgelegd.

Ontwikkeling van een toekomstvisie voor de GGZ in samenwerking met de bestuurders

(geestelijke gezondheidszorg)

Samen met zeven bestuurders in de GGZ hebben wij een visie ontwikkeld van hoe de structuur van het aanbod in de GGZ zich zal ontwikkelen, mede onder invloed van een steeds liberalere markt. De uitkomsten zijn breed bediscussieerd in de sector en worden door veel partijen gezien als een vernieuwend (organisatie) perspectief op de toekomst van de GGZ.

Herpositionering zorgactiviteiten van landelijke gespecialiseerde zorgaanbieder

(jeugdzorg)

Strategie uitgewerkt voor de herpositionering van een gespecialiseerde landelijke zorgaanbieder, mede in het licht van de nieuwe jeugdwet en de aankomende transitie. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners in het veld en is samen met de bestuurders besloten tot een her-positionering en een concrete uitwerking daarvan.

Aanpassing van de organisatie-inrichting van een grote GGD

(publieke gezondheidszorg)

Met de managementteams van twee afdelingen zijn op basis van een analyse van de externe ontwikkelingen, nieuwe ambities vastgesteld en de uitgangspunten voor een nieuwe organisatie-inrichting bepaald. Op basis van de ervaring in de organisatie en de expertkennis op het gebied van organisatie-inrichting is een nieuw ontwerp gemaakt. Het ontwerp is getoetst tijdens een presentatie aan de beide afdelingen.

Strategieformulering voor een middelgrote aanbieder in de ouderenzorg

(ouderenzorg)

Samen met de Raad van Bestuur, het management en de raad van toezicht formuleren van een nieuwe te volgen strategie in de ouderenzorg. Het betrof hierbij deels begeleiding van de beraadslaging, maar ook het uitvoeren van strategische analyses, waaronder een marktverkenning, concurrentieanalyse, portfolioanalyse en financiële prognoses voor de toekomst.

Oprichting van een nieuw forensisch centrum in de Randstad

(forensische zorg)

Integrale advisering aan drie partijen om te komen tot schaalvergroting in de forensische zorg, inclusief toekomstvisie, bedrijfsplan, ontwerp van de topstructuur en governance, begeleiding bij de besprekingen en ondersteuning bij de procesgang om te komen tot positieve besluitvorming.

Portfolioanalyse voor een zorgaanbieder in Noord-Nederland

(geestelijke gezondheidszorg)

Voor de Raad van Bestuur en de directie een portfolioanalyse gemaakt over de verwachte ontwikkeling van de bijdrage van de verschillende zorgproducten aan de brutomarge van de organisatie. Daarvoor een model ontwikkeld wat rekening houdt met de mogelijke gevolgen van de transitie van de zorg en hoe daar door de organisatie actief op gestuurd kan worden.

Berekenen van de formatie van een afdeling binnen een ziekenhuis

(ziekenhuis)

Doel van het onderzoek was een oordeel te geven over de huidige formatie en een berekening te maken van de toekomstige formatie na uitbreiding van de werkzaamheden. Gestart is met een analyse van de huidige formatie, werkzaamheden, professionele kaders en geldige normen in het ziekenhuis. Om een definitief oordeel te kunnen geven zijn uitkomsten getoetst in gesprekken met de betreffende afdeling en de samenwerkende partners in het ziekenhuis. Aanvullend zijn aanbevelingen gedaan over een efficiëntere bemensing van de afdeling.

Doorlichten en herinrichten interne organisatie van een zorgconcern

(jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg)

Basis voor het project vormde een adequate analyse van de indirecte kosten, formatie en kwaliteit van de management- en ondersteunende functies. Samen met de Raad van Bestuur en het directieteam zijn vervolgens uitgangspunten voor management en ondersteuning opnieuw vastgesteld. Deze zijn vervolgens vertaald in een nieuwe inrichting van de interne organisatie, inclusief de managementstructuur. Het resultaat was een reductie van complexiteit, meer focus op het primaire proces en een forse reductie van de indirecte kosten.