MENUMENU

projecten

Vernieuwing van de zorg en hulp voor mensen met een Ernstige Psychiatrische aandoening

(GGZ zorg, OGGZ, WMO)

Een grote GGZ aanbieder en drie gemeenten zijn van mening dat de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening verbeterd kan worden. Om ervoor te zorgen dat ook de NZa meewerkt is door ons een business case uitgewerkt en is er een plan van aanpak opgesteld om tot drie pilots te komen, waarin gemeenten en de GGZ hun krachten bundelen voor deze doelgroep.

Vernieuwing van het integrale zorgaanbod van een aanbieder in de Ouderenzorg

(ouderenzorg)

Voor een middelgrote aanbieder in de Ouderenzorg is samen met het bestuur en management verkend wat de praktische effecten zullen zijn van het tekort aan personeel in de sector en in welke mate de organisatie daarin zelf kan zorgen voor oplossingen. Samen met betrokkenen is gewerkt aan een stappenplan om de vraag naar intramurale ouderenzorg in de regio te doen reduceren, onder meer door veel eerder in de ontwikkeling van de het ziekteproces voor ouderen met geheugenproblemen te interveniëren. Alleen door dit actief zelf aan te pakken kan voorkomen worden dat er door tekort aan personeel bedden gesloten moeten worden.

Verbeteren van onderlinge samenwerking

(jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, lvb, onderwijs)

In opdracht van vier bestuurders is gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen de organisaties. Eerst is samen met de betrokkenen praktisch in kaart gebracht wat (het succes van) hun onderlinge samenwerking in de weg staat. Op basis daarvan is een praktisch plan van aanpak gemaakt, is een samenwerkingsoverkomst opgesteld en zijn operationele afspraken gemaakt over ieders rollen, taken en verantwoordelijkheden in het verbeteren van de samenwerking. Belangrijk resultaat was dat de samenwerking beter van de grond is gekomen, onder meer doordat de wederzijdse verwachtingen zijn geëxpliciteerd en ook zijn vastgelegd.

Evaluatie van de organisatiestructuur van een groot ziekenhuis

(ziekenhuiszorg)

De leiding van een ziekenhuis vroeg zich af of het door de vorige raad van bestuur geïmplementeerde organisatiemodel voldoende effectief was, mede gezien de ontwikkelingen in de sector en de wens om juist efficiënter te worden, effectiever te zijn en zaken minder complex te maken. In nauw overleg met de raad van bestuur hebben wij een evaluatie uitgevoerd die de basis heeft gevormd voor een nadere verkenning over een nieuwe wijze van organiseren.

Ontwikkeling van toekomstvaste modellen voor integrale GGZ organisaties

(geestelijke gezondheidszorg)

Samen met zeven bestuurders in de GGZ is verkend of een integrale GGZ aanbieder, met alle smaken en soorten zorg aan boord, in de toekomst nog kan bestaan, mede gezien de hoge eisen die gesteld worden en de toenemende concurrentie. Onze conclusie was dat dit mogelijk wel kan, maar dat dit hoge eisen stelt aan het leiderschap en de wijze van (intern) organiseren. De samen met bestuurders ontwikkelde visie is uitgeschreven in een boekje en heeft veel bestuurders geïnspireerd.

Oprichting van een nieuw forensisch centrum in de Randstad

(forensische zorg)

Drie partijen in de forensische zorg in de Randstad besloten om hun krachten te bundelen en de activiteiten onder te brengen in een nieuw concern. Onze rol betrof het uitwerken van de visie en de plannen, het ontwerpen van een organisatiemodel, zodat samenwerking ook daadwerkelijk tot meerwaarde kan leiden en de begeleiding van de besluitvorming. De betreffende organisatie is inmiddels een leidende organisatie als het gaat om forensische zorg in Nederland.

Begeleiding en verbetering samenwerking

(ziekenhuiszorg)

Twee partijen in de medisch specialistische zorg die fysiek zeer nabij gelegen zijn werden door de zorgverzekeraar gevraagd om hun samenwerking beter vorm te geven. Doel ervan was om effectiever samen te werken waar dat kan en moet, met behoud van eigen identiteit. Onze rol was om het proces zo in te richten dat het gaandeweg ook leidt tot een positieve samenwerkingservaring, mogelijk met meer plannen in de toekomst.

Verbetering interactie tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp ten behoeve van een effectieve transformatie

(ziekenhuis)

In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben wij jeugdzorgregio’s ondersteund bij het verbeteren van de wijze waarop zij hun visie op de jeugdzorg middels inkoop in de praktijk brengen. In het kader daarvan hebben wij een leergang ontwikkeld, hebben wij vier regio’s concreet bijgestaan in hun werkzaamheden, een boek geschreven en een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten een praktisch handvat geeft als zij werken aan inkoop, leveranciersmanagement en het vormgeven van hun eigen rol.

Doorlichten en herinrichten interne organisatie van een zorgconcern

(jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg)

Basis voor het project vormde een adequate analyse van de indirecte kosten, formatie en kwaliteit van de management- en ondersteunende functies. Samen met de Raad van Bestuur en het directieteam zijn vervolgens uitgangspunten voor management en ondersteuning opnieuw vastgesteld. Deze zijn vervolgens vertaald in een nieuwe inrichting van de interne organisatie, inclusief de managementstructuur. Het resultaat was een reductie van complexiteit, meer focus op het primaire proces en een forse reductie van de indirecte kosten.

Opstellen businessplan voor innovatief zorgconcept

(ouderenzorg)

Voor twee ondernemers in de gezondheidszorg is een businessplan opgesteld voor een nieuw initiatief in de ouderenzorg. Het businessplan is door ondernemers gebruikt om externe partijen en toezichthouders te overtuigen van de plannen en om de financiering van hun plannen rond te krijgen. Momenteel zijn de eerste concepten al gerealiseerd.